Čo pre vás robíme
Pôsobnosť Odboru dopravy v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Oddelenie pozemných komunikácií
 • zabezpečujeme údržby a opravy ciest II. a III. triedy
 • preberáme ukončené opravy a údržby
 • vypracúvame stanoviská pre občanov k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • vypracúvame stanoviská z hľadiska dopravy k územnoplánovacej činností obcí
 • navrhujeme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na základe podnetov od občanov a miestnych samospráv
 • spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri príprave investícií v oblasti pozemných komunikácií
Oddelenie cestnej dopravy a dráh
 • udeľujeme dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • spolupracujeme pri tvorbe a schvaľujeme cestovné poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • prostredníctvom uzatvorenej zmluvy s dopravcom (Slovak Lines, a.s.) zabezpečujeme dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a poskytujeme z verejných financií náhradu straty, ktorú dopravca vykazuje ako oprávnenú v súvislosti so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a poskytnutými zľavami z cestovného podľa cenníka cestovného
 • v spolupráci s dopravcami sa podieľame na riešení podnetov občanov súvisiacich s vnútroštátnou pravidelnou autobusovou dopravou v bratislavskom regióne
 • udeľujeme licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a električková doprava)
 • vydávame oprávnenia na vedenie dráhového vozidla na mestských dráhach
 • spolupracujeme pri tvorbe cestovných poriadkov na regionálnych dráhach a mestských dráhach, pričom zohľadňujeme pripomienky a podnety občanov
 • spolupracujeme s partnermi na skvalitňovaní Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 • vykonávame  pôsobnosť  špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej
 • vydávame stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh
 • vydávame súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh
 • prejednávame priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh
 • ukladáme pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov
Kompetencie Odboru dopravy
Odbor dopravy BSK spolupracuje pri tvorbe analytických a koncepčných dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území BSK za oblasť dopravy, spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, zabezpečuje metodickú činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov, spracováva návrhy zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja, koordinuje investičnú činnosť v etape investičnej prípravy stavieb pozemných komunikácií a zabezpečuje najmä:

 • Udeľovanie, odnímanie a vykonávanie zmien dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, kontrolu vydaných dopravných licencií a výkon odborného dozoru na dodržiavanie ustanovení v dopravných licenciách, Prerokovávanie, schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru v cestnej doprave, dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sledovanie frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • Prejednávanie priestupkov, príp. ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností v pôsobnosti samosprávneho kraja.
 • Vedenie evidencie dopravcov, jednotného informačného systému vo vnútroštátnej autobusovej doprave.
 • Spolupráca so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. so susednými regiónmi, optimalizácia verejnej hromadnej dopravy, zlepšovanie dopravnej obslužnosti kraja.
 • Prerokúvanie návrhu cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom železničnej dráhy, následné prispôsobenie cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru na dráhach, sledovanie frekvencie cestujúcich na dráhach a následné vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave, ktorých objednávateľom nie je ministerstvo, a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Odbor dopravy BSK v oblasti mestských dráh ako prenesený výkon štátnej správy:

• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
• Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
• Vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh,
• Zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
• Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
• Vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
• Vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
• Vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
• Rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
• Prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
• Ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov.

Odbor dopravy BSK v oblasti dopravy na mestských dráhach ako orgán verejnej správy :

• Vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
• Vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
• Ukladá pokuty za porušenie povinností v mestskej doprave.

Odbor dopravy BSK na úseku pozemných komunikácií:

V spolupráci s právnickou osobou založenou za účelom samotného fyzického výkonu správy a údržby ciest II. a III. triedy (Regionálne cesty Bratislava, a. s. – RCB) vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy a k obciam vykonáva najmä :
• pripravuje a poskytuje informácie a podklady o vykonávaní a plánovaní bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje informácie z prehliadok a následných spracovaných podkladov o technickej evidencii ciest a cestných stavieb (mostných objektov) vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje celkovú zjazdnosť ciest (vozoviek, cestného telesa a odvodnenia, mostov a ostatných cestných objektov) a odstraňovanie všetkých zistených závad v zjazdnosti ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu cestnej zelene a sadovníctva na všetkých cestných úsekoch, cestných pomocných pozemkoch alebo na pozemkoch tvoriacich súčasť ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných bezpečnostných zariadení a vybavení na cestách vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje opodstatnené plnenie požiadaviek miest a obcí v súvislosti s prejazdnými úsekmi ciest cez mestá a obce a všetkých ostatných úsekov ciest aj mimo prejazdné úseky cez mestá a obce,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje výkon všetkých ostatných činností v rámci výkonu správy majetku, údržby a rekonštrukcii celej cestnej siete vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k stavebnej činnosti dotýkajúcej sa ciest vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k územným plánom miest a obcí BSK,
• vypracúva informatívne návrhy riešení na zníženie dopravnej nehodovosti na cestách vo vlastníctve BSK,
• zúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa plánovanej výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest a miestnych komunikácií, v náväznosti na cesty vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje správu o vyhodnotení činnosti za uplynulé obdobie,
• plní úlohy v oblasti cestného hospodárstva prijaté uzneseniami zastupiteľstva BSK.

Regionálna správa ciest
Správu a údržbu na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 511 km zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, Bratislava (www.rcba.sk) v nasledovnom členení:

cesty II. triedy v dĺžke 178,939 km: v okrese Malacky (90,955 km), v okrese Pezinok (59,220 km) a v okrese Senec (28,764 km)

 

cesty III. triedy v dĺžke 332,738 km: v okrese Malacky (116,485 km), v okrese Pezinok (75,966 km), v okrese Senec (140,287 km)

 

mosty na cestách II. triedy – 66: z toho v okrese Malacky (36), v okrese Pezinok (26) a v okrese Senec (4)

 

mosty na cestách III. triedy – 64: z toho v okrese Malacky (25), v okrese Pezinok (23) a v okrese Senec (16)

Cestovné poriadky

Kontakty

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy
Tel.: 02/4826 4820
Mob.: 0911 839 121
E-mail: michal.halabica@region-bsk.sk
Ďalšie kontakty →

Komisia dopravy

Mgr. Ján Buocik
predseda komisie
Mob.: 0905 476 540
E-mail: buocik@attorneys.sk
Celá komisia →
Aktuálne správy
BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...

Loading...