Kompetencie Odboru zdravotníctva BSK

Pôsobnosť na úseku zdravotnej starostlivosti
 • Súčinnosť na preventívnych programoch (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, čl. I §3 písm. m)
 • Utváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, § 4 ods. písm. i)
 • Zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva (§ 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a zabezpečuje jej činnosť (§ 5 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z.z.)
 • Schvaľovanie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti (§ 26 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.).
  Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a zabezpečuje jej činnosť (§ 5 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Schvaľovanie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti (§ 26 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.).
  Sledovanie minimálnej siete zdravotníckych zariadení, jej prehodnocovanie v dvojročných intervaloch a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami a zabezpečovanie jej doplnenia (§ 6 ods.2 zákona č. 578/2004 Z. z.)
 • Vydávanie povolení na prevádzkovanie: ambulancie (okrem ambulancie rýchlej lekárskej pomoci), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu (§ 11 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 578/2004 Z. z.)
 • Vydávanie rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods.1 písm. a) až c), ods. 2, ods.3 písm. a) až c), ods.5, ods. 6 písm. a) až d) zákona č. 578/2004 Z. z.).
  Vydávanie rozhodnutí o zrušení povolenia (§ 19 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 578/2004 Z. z.)
 • Vyznačovanie zmien údajov v povolení. (§ 16 ods.1 písm. a) a b) a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.)
 • Pri zániku ambulancie lekár samosprávneho kraja preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu a zabezpečuje jej odovzdanie novému poskytovateľovi (§ 23 ods. 2 – 4 zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Zabezpečovanie zastupovania poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom pri dočasnom pozastavení povolenia a v prípade potreby (§ 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Určenie lekárov na vykonanie odvodov brancov (§ 46 ods.1 písm. h) zákona č. 576/2004 Z.z.)
 • Spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu (§ 46. ods.1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • Schvaľovanie poplatkov za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§ 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.)
 • Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 46. ods.1 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Ukladanie pokút a iných sankčných opatrení za porušenie zákonných povinností poskytovateľa (§ 81 a § 82 zákona č. 578/2004 Z. z.)
 • Prešetrovanie rozhodnutí ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z.)
 • Samosprávny kraj môže financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja (§ 39 písm. b) zákona 578/2004 Z. z.)
 • Lekár samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného špecializačného odboru a na základe jeho žiadosti (Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností §7 ods.1)
 • Lekár samosprávneho kraja vydáva súhlas na vydanie lieku s obsahom omamnej látky lekárňou aj mimo kraja v ktorom bol lekársky predpis vystavený, ak liek s obsahom omamnej látky nie je k dispozícii v kraji, v ktorom nebol lekársky predpis vystavený (§ 40 ods. 10 zákona č. 140/1998 Z. z.).
Pôsobnosť na úseku ošetrovateľstva
 • Kontrola dodržiavania právnych predpisov upravujúcich ošetrovateľskú starostlivosť (Vyhláška MZ SR č. 306/2005, Vyhláška MZ SR. č. 364/2005 a odborné usmernenia MZ SR)
 • Kontrola vedenia ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie
 • Metodická a koncepčná činnosť
 • Podpora rozvoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti, komunitnej starostlivosti a samostatného výkonu sesterského povolania, povolania pôrodnej asistentky.
Pôsobnosť na úseku humánnej farmácie
 • Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu na úseku humánnej farmácie ako prenesený výkon štátnej správy v rámci ktorého:

  a) vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
  b) vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
  c) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
  d) organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni,
  e) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní štátneho dozoru,
  f) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty,
  g) v spolupráci so štátnym ústavom rozhoduje, určuje a dohliada nad spôsobom nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, ak sa vydalo rozhodnutie podľa § 10 a 11,
  h) informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky,
  i) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
  j) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a štátnym ústavom, ktoré sa týkajú humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie,
  k) vedie a priebežne aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
  l) vykonáva štátnu správu na úseku omamných a psychotropných látok
  m )kontroluje zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na území samosprávy
  n) posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok a v prípade zistenia strát oznamuje tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní
  o) oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach
  p) farmaceut samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného špecializačného odboru a na základe jeho žiadosti

Povolenia na prevádzkovanie
 • ambulancie okrem ambulancií už uvedených
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
  stacionára
 • polikliniky
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, okrem tkanivového zariadenia, biobanky a referenčného laboratória
 • všeobecnej nemocnice
 • liečebne
 • hospicu
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti
 • mobilného hospicu

Kontakty

JUDr. Ing. Jana Ježíková
riaditeľka odboru

Iveta Chrenková
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4903
Mail: iveta.chrenkova@region-bsk.sk

MUDr. Tomáš Szalay PhD.
lekár samosprávneho kraja
Mail: tomas.szalay@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

MUDr. Juraj Štekláč
predseda komisie
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Celá komisia →
Čo pre vás robíme
 • zabezpečujeme plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej farmácie
 • vydávame rozhodnutia:
  – o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární, o zrušení povolenia a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia, vrátane zariadení lekárenskej starostlivosti
  – o schválení ordinačných hodín a o prevádzkovej dobe lekární a výdajní zdravotníckych potrieb
 • určujeme zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie
 • vydávame potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely
 • odporúčame zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy
 • overujeme podpisy na lekárskych správach do zahraničia pre MZ SR
 • vydávame poverenia na organizovanie LSPP a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci BSK
 • preberáme zdravotnú dokumentáciu po ukončení činnosti poskytovateľa, alebo pri dočasnom pozastavení činnosti
 • prešetrujeme podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach
 • riešime sťažnosti podľa zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • zabezpečujeme činnosť etickej komisie
  zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach
  spracovávame a kontrolujeme údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok v BSK
 • vydávame pokyny na nakladanie s liekmi pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne
 • zabezpečujeme lekársku službu prvej pomoci a lekárenskú pohotovostnú službu
 • vykonávame kontrolnú činnosť na úseku: lekárskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a ošetrovateľstva v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • organizujeme školiace akcie pre odbornú a laickú verejnosť.

NA STIAHNUTIE: Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území APS

NA STIAHNUTIE: Zabezpečovanie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby

Aktuálne správy
BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...

Loading...