HLAVNÝ KONTROLÓR Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Štefan MARUŠÁK
Hlavný kontrolór

email: stefan.marusak@region-bsk.sk

Ing. Bystrík HOLLÝ
Riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra

email: bystrik.holly@region-bsk.sk

Sídlo útvaru

Jankolova 6
851 04 Bratislava

Tel.: 02/ 4826 4241
Fax: 02/ 4826 4248

Poštová adresa

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Máte podozrenie na nekalú činnosť? Pošlite nám informáciu

10 + 7 =

Pôsobnosť Hlavného kontrolóra
Postavenie a úlohy Hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Hlavného kontrolóra BSK volí na 6 rokov Zastupiteľstvo BSK, ktoré ho aj odvoláva. Samosprávny kraj zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK), ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Organizáciu ÚHK ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku.

Náplňou kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra a  ÚHK je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja a najmä:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja,
 • kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami  samosprávneho kraja, majetkom zvereným  do správy alebo prenechaným do užívania,
 • kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  samosprávneho kraja, plnenia uznesení zastupiteľstva a kontrola dodržiavania  interných predpisov,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií.
Hlavný kontrolór vypracováva a predkladá zastupiteľstvu:
 • stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja,
 • stanovisko k záverečnému účtu samosprávneho kraja,
 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva,
 • iné správy, stanoviská alebo analýzy podľa požiadaviek zastupiteľstva.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa vzťahuje na tieto subjekty kontroly:

 • úrad samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie a neziskové organizácie zriadené  samosprávnym krajom,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné alebo iné  prostriedky samosprávneho kraja, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 • právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť a iné osoby, ktoré  nakladajú s majetkom samosprávneho kraja, alebo ktorým bol majetok samosprávneho  kraja prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení samosprávneho kraja  v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Ak zo zadania kontrolnej úlohy, alebo zistení pri výkone kontroly vyplynie potreba ďalšieho odborníka, okrem zamestnancov samosprávneho kraja, môže ho hlavný kontrolór písomne poveriť kontrolnou úlohou. Odôvodnenie takéhoto postupu predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným, na pozvanie predsedu komisie môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom. ÚHK je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom zastupiteľstva alebo predsedovi.

Správy a zápisy z realizovaných kontrol

Rok 2019
Rok 2018

Správa – SOŠ strojnícka

Správa – Odbor komunikácie a propagácie BSK

Správa – Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK

Správa – Gymnázium Malacky

Správa – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská ul.

Správa – nezisková organizácia Vysnívaný domov

Správa – ŠK Dinamo Bratislava, o.z.

Správa – Gymnázium Pankúchova, Bratislava

Správa – SOŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Zápis – Gymnázium Antona Bernoláka v Senci

Správa – SOŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Správa – SOŠ pedagogická

Správa – SOŠ ovocinársko-vinárska, Kostolná 3, Modra

Správa – PRIMA nezisková organizácia, Banšelova 4, Bratislava

Správa – Malokarpatská knižnica v Pezinku

Správa – DSSaZ podporovaného bývania MEREMA

Správa – Gymnázium L. Novomestského

Správa – SOŠ informačných technológií

Správa – Kontrola uznesení za rok 2017

Správa – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská ul., Bratislava

Správa – SOŠ chemická

Správa – DSSaZpS kaštieľ Stupava

Zápis z overovania – Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Správa – SOŠ dopravná

Kontrola vybavovania Sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2017

Správa – Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania BSK 

Loading...