Čo pre vás robíme

Oddelenie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji.

Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne spolupracuje s neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami pri realizácii podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu. Oddelenie kultúry vo svojej koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Vykonávame riadiacu a koordinačnú prácu smerom k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorými sú:

 • divadlo Aréna
 • divadlo Astorka Korzo ´90
 • Bratislavské bábkové divadlo
 • Divadlo LUDUS – Kreatívne centrum mladých
 • Malokarpatské Múzeum v Pezinku
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Malokarpatské osvetové stredisko Modra
 • pre ostatné štátne a neštátne zariadenia vykonávame koordinačnú a metodickú činnosť
 • podporujeme organizáciu aktivít v oblasti kultúry v rámci regiónu,
 • spolupracujeme pri organizácií kultúrnych a spoločenských aktivít BSK,
 • spolupracujeme s partnerskými regiónmi a podieľame sa na prezentácii kultúry BSK doma i v zahraničí,
 • poskytujeme odborné poradenstvo a spracúvame stanoviská k predloženým žiadostiam o finančnú podporu v rámci VZN BSK č.8/2005 v oblasti kultúry,
 • poskytujeme odborné poradenstvo pre kultúrne subjekty, samosprávu, občianske združenia, jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v regióne v oblasti kultúry.

Kontakty

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4181
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4615
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia kultúry

Ing. Zuzana Rattajová
predsedníčka komisie
E-mail: rattajova@yahoo.es
Celá komisia →
Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK
Gymnázium
Budovu Gymnázia na Grösslingovej ulici začiatkom 20. storočia postavil významný budapeštiansky architekt Ödön Lechner. Vo svojej architektonickej tvorbe sa inšpiroval prírodou a ľudovou južno-maďarskou architektúrou a je považovaný za otca maďarského národného architektonického slohu, tzv. maďarskej secesie. Objekt pôvodne slúžil ako sídlo Kráľovského katolíckeho gymnázia a počas oboch svetových vojen aj ako nemocnica. Po kompletnej rekonštrukcii (2009) zmenila fasáda farbu z modrej na žltú.
Pamiatka slúži pre účely gymnázia.
 
Adresa:
Gymnázium
Grösslingová 18
811 09 Bratislava – Staré Mesto
SPŠ strojnícka
Budova školy s nezameniteľnou tehlovou pohľadovou fasádou bola postavená v r. 1904 na mieste zasypaného dunajského ramena pre potreby najstaršej odbornej školy pre technické študijné odbory v Bratislave („Odborná škola Kovorobná“ vznikla v r. 1903). Stavbu projektoval budapeštiansky architekt J. Kollbenhayer a realizovala ju známa firma Hugó és Kurz. V rokoch 1926 až 1928 pribudlo východné a západné krídlo.
Pamiatka kontinuálne slúži pre potreby strednej priemyselnej školy strojníckej.
Adresa:
Fajnorovo nábrežie 5
814 75 Bratislava – Staré Mesto
Jazyková škola
Koniec 19. storočia sprevádzal expanzívny rozvoj priemyslu a obchodu – a tomu zodpovedajúci stavebný ruch. V roku 1894 „Odborná škola na výchovu stredných kádrov pre obchod a priemysel“ zadala stavbu svojej budovy v tej dobe najznámejšej stavebnej firme Kittler a Gratz. Nadstavba tejto neorenesančnej budovy je z roku 1920. Sídlila tu „Československá štátna obchodná akadémia“, neskôr ekonomická škola.
Pamiatka dnes slúži pre účely jazykovej školy.
Adresa:
Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava – Staré Mesto
Bratislavské bábkové divadlo
Koncom 18. Storočia, po zániku mestských hradieb začala Bratislava stavebne expandovať. Zahustila sa aj zástavba na Dunajskej  ulici, ktorá  bola pôvodne súčasťou vonkajšieho predmestia Bratislavy. V  20-tych rokoch minulého storočia tu vyrástol „Robotnícky dom“,  dnes známy ako sídlo Bratislavského bábkového divadla. Foyer divadla je upravený podľa návrhu výtvarníka a scénografa Františka Liptáka a Beáty Zázrivcovej. Divadelná sála zaberá výšku dvoch podlaží a na rozdiel od foyeru si zachovala podobu z rekonštrukcie v 80-tych rokoch.
Pamiatka slúži pre účely divadla.
Adresa:
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36
811 08 Bratislava – Staré Mesto
Divadlo Aréna a vodná veža
Divadlo Aréna so svojou tradíciou patrí medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 a spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter. Budova divadla bola postavená až v roku 1898 a vodná veža, stojaca v areáli divadla, o desať rokov neskôr. Po 2. svetovej vojne bolo divadlo pre verejnosť takmer päťdesiat rokov neprístupné. Objekt chátral a prevažne sa využíval ako sklad. Divadlo sa do Arény vrátilo až po rekonštrukcii (1993 -1996).
Pamiatka slúži pre účely divadla.
Adresa:
Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava – Staré Mesto
Malokarpatské múzeum
Renesančný „Kaviakov dom“ je typickou ukážkou mestských vinohradníckych domov Malokarpatského regiónu. Tie plnili viacero funkcií. Súžili súčasne na bývanie a reprezentáciu, ale disponovali aj pivnicami, určenými na výrobu a uskladňovanie vína.  Objekt je sídlom Malokarpatského múzea Pezinok, ktoré sa orientuje na dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. V pivničných priestoroch sa nachádza unikátna zbierka historických vinárskych lisov, najväčšia v Európe.
 
Adresa:
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok
Kaštieľ a park v Modre
Pôvodný objekt pochádza z prelomu 16. a 17. storočia a slúžil ako obývaný mlyn. Stavba prešla postupne viacerými stavebnými etapami a úpravami a menila majiteľov. Kaštieľ nadobudol dnešnú podobu po romantickej úprave zo začiatku 20 storočia, kedy sa stal reprezentatívnym a komfortným šľachtickým sídlom cisárskeho kancelára Arthura Polzera. Z tohto obdobia pochádzajú aj  pozoruhodné a jedinečné úpravy areálu (záhrady) kaštieľa: nenásilné prepojenie parku s prírodnou krajinou, uplatnenie progresívneho ovocinárstva, akcentovanie okrasných plôch a rastlín, dômyselná sústava napájania závlah a jazierka… Romantickým prvkom parku je oválne jazierko s ostrovčekom, obopnuté zrkadlovo usporiadanými geometrickými obrazcami udržiavanej zelene. V r. 1922 kúpil kaštieľ štát pre potreby Štátnej vinárskej a ovocinárskej školy. V súčasnosti je sídlom Malokarpatského osvetového strediska.
 
Pamiatka je verejne prístupná a  je sídlom Malokarpatského osvetového strediska.
Adresa:
Kaštieľ  Modra
Horná ulica 20
900 01 Modra

http://www.moska.sk/

Kaštieľ a park Veľký Biel
Kaštieľ dal postaviť v rokoch 1722 – 1725 ostrihomský arcibiskup Imrich Csáky podľa projektu A. E. Martinelliho. Má podobu štvorkrídlovej budovy s nárožnými vežami, centrálnym čestným dvorom, reprezentačným schodišťom a slávnostnou sálou. V priestore širokého schodišťa s kamenným zábradlím stoja viaceré barokové sochárske diela z prvej polovice 18. storočia. Sídlo má symbolických 365 okien, 52 izieb, 4 veže a 7 brán. Najkrajšia miestnosť kaštieľa je „Žltý salón, ktorý sa zachoval takmer celý v pôvodnom stave. Veľký Biel patril medzi najväčšie kaštiele v Uhorsku a vynikal rozľahlým parkom. Počas druhej svetovej vojny bol zničený park a kaplnka so vzácnou výmaľbou od G. A. Galliardiho. Po rekonštrukcii slúžil kaštieľ ako domov dôchodcov a sociálny ústav (1961-2006).
Pamiatka nie je prístupná verejnosti.
 
Adresa:
Kaštieľ a park Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel
900 24 Senec
Múzeum Ferdiša Kostku
Múzeum  ľudového keramikára Ferdiša Kostku bolo zriadené v roku 1968 v autentických priestoroch, kde tento prvý „ľudový“ národný umelec tvoril. Pozostáva z dvoch typických objektov ľudovej architektúry z nepálenej tehly: obytného domu a z  tzv. „brenhausu“, kde umelec tvoril a obchodoval. V strednej Európe dnes už unikátnou je horizontálna (habánska) keramická pec. Múzeum predstavuje názornú ukážku tvorby stupavskej keramiky (majoliky) v 19. a 20. storočí so zachovanou   kompletnou dielňou s náradím, formami, hlinou a farbami.

Pamiatka je z technických príčin pre verejnosť uzavretá.

Adresa:

Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F. Kostku 26
900 31 Stupava
Maďarské gymnázium
Dnešná budova maďarského gymnázia z roku 1909-1914 stojí na miestach, kde do konca 18. storočia stála Dunajská brána (tvoriaca súčasť vonkajšieho opevnenia mesta) a v 19. storočí menšie školské objekty. Eklektickú stavbu projektoval spolu so Šándorom Baumgartenom architekt Žigmund Hercegh, považovaný za odborníka na architektúru školských stavieb vtedajšieho Uhorska. Počas 1. svetovej vojny tu sídlila vojenská nemocnica a od roku 1919 Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium.
Pamiatka slúži pre účely gymnázia.
Adresa:
Maďarské gymnázium
Dunajská 13
811 08 Bratislava – Staré Mesto
SPŠ elektrotechnická
Secesná budova školy bola postavená v roku 1910 podľa projektu A. Salzleitnera (tzv. „škola so záhradou“). V roku 1990 sa zrealizovala jednopodlažná prístavba jedálne. V objekte sa zachoval a pôvodná pôdorysná priestorová skladba. Zostala aj zachovaná funkcia pamiatky sídli v nej škola.
Adresa:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Vyššia odborná škola pri SPŠE
Zochova 9
811 03 Bratislava – Staré Mesto
 
Konzervatórium - Tolstého ul.
Budova dnešného konzervatória bola postavená v eklektickom štýle v rokoch 1900-1901 podľa projektov F. Kittlera a L. Gratzla. Pôvodne slúžila ako internát Evanjelického gymnázia na Palisádach. V roku 1933 ju upravili pre potreby školy (Ch. Ludwig, A Danielis) a v roku 1950 pribudla nadstavba pre účely vtedajšieho Ústavu architektúry.
Pamiatka dnes slúži pre potreby konzervatória.
Adresa:
Konzervatórium
Tolstého 11
811 06 Bratislava – Staré Mesto
Konzervatórium - ul. Mateja Bela
Pôvodne bytový nájomný dom bol postavený v rokoch 1895-1908. Bol súčasťou celého bloku eklektických domov, vymedzeného terajšou Lermontovovou ulicou a Palisádami. Architektonické autorstvo sa pripisuje A. Feiglerovi, stavebné realizácie slávnej firme Kittler a Gratz. Neskôr objekt slúžil postupne ako dievčenský internát (1982), domov mládeže a učebné priestory (1994).
Pamiatka slúži pre potreby konzervatória.
 
Adresa:
Konzervatórium
Mateja Bela 5
811 06 Bratislava – Staré Mesto
Konzervatórium - Konventná ul.
Budova konzervatória bola postavená v rokoch 1882 – 1890 v prevládajúcom neorenesančnom slohu. V roku 2009 prešla rekonštrukciou, pri ktorej sa podarilo zachovať viaceré pôvodné funkčné prvky dekoratívneho interiéru (pôvodné dvere). Konzervatórium bolo otvorené 6. novembra 1919 a bola to prvá škola svojho druhu, vychovávajúca profesionálnych umelcov na Slovensku.
Pamiatka slúži pre účely konzervatória.
Adresa:
Konzervatórium
Konventná 4
811 06 Bratislava – Staré Mesto
Pamätný dom Jána Kupeckého
Kupeckého dom je pamätným domom a jeho kultúrno-historická hodnota spočíva v prvom rade vo väzbe na osobu barokového maliara Jána Kupeckého. Ján Kupecký patril medzi významných barokových maliarov v európskom kontexte a vynikol ako portrétista. Portrétoval najvýznamnejšie osobnosti svojej doby, šľachticov, predstaviteľov vysokého  kléra,  bohatých obchodníkov, ale aj  kolegov maliarov. Jána Kupeckého pripomína pamätná tabuľa zo šedého mramoru.
Pamiatka je z dôvodu rekonštrukcie pre verejnosť uzavretá.
Adresa:
Rodný dom Jána Kupeckého
Kupeckého 735 / 39
902 01 Pezinok
Kaštieľ a park v Stupave
Pôvodne vodný hrad sa ako stredisko pajštúnskeho panstva prvý krát spomína už v roku 1271. V polovici 17. storočia si ho Pálfyovci prestavali na rannobarokové  sídlo so štyrmi vežami, kaplnkou a čestným nádvorím. Na konci 19. storočia dal gróf Károlyi objekt zásadne prestavať, vďaka čomu sa stupavský kaštieľ stal najreprezentatívnejším šľachtickým sídlom Bratislavskej župy. Po požiari v r. 1947 a následnej účelovej rekonštrukcii pre potreby domova dôchodcov (1962) dostal kaštieľ dnešnú podobu. Zo starších období sa zachoval prístupový most cez bývalú vodnú priekopu a na fasáde kaštieľa   barokový vstupný portál s reliéfnym erbom Károlyiovcov.  Súčasťou areálu kaštieľa je park s jazierkom, z ktorého vychádzajú turistické trasy a chodníky do Malých Karpát a k zrúcanine hradu Pajštún.
Park je prístupný verejnosti, kaštieľ slúži pre účely Domova sociálnych služieb.
Adresa:
Kaštieľ a park v Stupave
Hlavná 13
900 31 Stupava
Kaštieľ a park Malinovo
Kaštieľ stojí na mieste pôvodnej stredovekej pevnosti,  obklopenej vodnou priekopou (vodný hrad Eberhard). Dnešnú dispozíciu získal objekt najmä vďaka zásadným prestavbám: neskororenesančnej, z konca 17. storočia (arcibiskup Juraj Szelepchényi) a klasicistickej, z  polovice 19. Storočia (Juraj Apponyi). Štvorkrídlový dvojpodlažný objekt má uzatvorené ústredné nádvorie a obkolesuje ho anglický park s viac ako 200 druhmi domácich a cudzokrajných drevín. V kaštieli od roku 1923 do roku 2010 sídlila najstaršia záhradnícka škola na Slovensku. Nádvorie sa vyznačuje výbornou akustikou a preto je ideálnym miestom pre podujatia pod holým nebom.
 
Park je prístupný verejnosti, kaštieľ je z technických príčin uzavretý.
 
Adresa:
Kaštieľ a park v Malinove
Bratislavská ulica 118
900 45 Malinovo
Synagóga v Senci
Synagóga bola postavená v roku 1904 v eklekticko-orientálnom štýle s prvkami secesie na mieste starších menších objektov (z r. 1825), využívaných aj ako  synagóga. Objekt má typickú dispozíciu, členenú na vstupný trakt (predsieň) a modlitebňu so svätostánkom (nezachoval sa). Priestor je uzatvorený dreveným kazetovým stropom,  vloženým do oceľových nosníkov. Z predsiene vedú dve postranné schodiská na ženskú drevenú galériu, podopretú liatinovými stĺpmi. Čelnému pohľadu z ulice dominuje členený portál s rímsami, tympanónom s postrannými portálnymi balustrádami a stredovým  rozetovým oknom na poschodí. Počas archeologického prieskumu v r. 2013 boli na pozemku za synagógou odhalené torzá starších tehlových objektov, slúžiacich v minulosti na náboženské účely (zvyšky rituálneho kúpeľa mikve so studňou…). Po roku 1948 objekt slúžil zväčša ako sýpka a skladisko. Súčasný stavebno-technický stav synagógy je havarijný. Preto Bratislavský samosprávny kraj pamiatku v r. 2012 odkúpil a pripravuje jej rekonštrukciu na polyfunkčné kultúrno-spoločenské centrum.
Pamiatka je z technických príčin pre verejnosť uzavretá. Sprístupnenie sa očakáva po jej rekonštrukcii.
Adresa:
Synagóga
Mierové námestie 12
903 01 Senec
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2018 vyhlasuje BSK už novembri 2018.

Aktuálne správy
Zapojte sa do súťaže „Vráťme knihy do škôl“

Zapojte sa do súťaže „Vráťme knihy do škôl“

Materské školy a stredné školy sa môžu opäť zapájať do obľúbenej čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Jej už 8. ročník org Nie je nič lepšie ako si sadnúť s knihou v ruke, začítať sa do príbehu a nechať sa unášať do úplne iného sveta. Kniha je veľmi dobrý...

Slovenské a české hviezdy na Devíne

Slovenské a české hviezdy na Devíne

Hrad Devín čaká jubilejný desiaty ročník podujatia TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode, ktorého organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj, agentúra Abby Art a krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. Tradičný festivalový koncert spestria...

Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

V rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda (signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava), pôsobí už niekoľko rokov odborná pracovná…

Loading...