Čo pre vás robíme
Oddelenie školstva
 • zriaďujeme a zrušujeme školy a školské zariadenia (stredné školy, strediská odbornej praxe, jazykové školy, centrum voľného času, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské kluby detí)
 • vymenúvame a odvolávame riaditeľov škôl a školských zariadení
 • spravujeme školy a školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a zabezpečujeme podmienky pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • spolupracujeme pri vykonávaní kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré boli pridelené v zmysle zákona, a pri kontrole účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia
 • poskytujeme finančné príspevky súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávame kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
 • zabezpečujeme stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach
 • vykonávame štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých sme zriaďovateľom
 • určujeme nástupnícku strednú školu alebo školské zariadenie, ktoré bude plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia
 • spracúvame a poskytujeme informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v našej pôsobnosti
 • vyjadrujeme sa k zmluvám o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých sme zriaďovateľom
 • spracúvame návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie
 • každoročne aktualizujeme regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce
Oddelenie mládeže a športu
 • koordinujeme aktivity v oblasti práce s mládežou uskutočňované v mestách a obciach na území BSK a tiež v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
 • spracúvame podklady pre tvorbu rozpočtu a kontrolujeme využitie finančných prostriedkov vyčlenených pre oblasť mládeže z rozpočtu BSK
 • vypracúvame koncepcie rozvoja starostlivosti o mládež v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré sa na práci s mládežou zúčastňujú, v pôsobnosti samosprávneho kraja
 • koordinujeme činnosť občianskych združení a iných záujmových združení v oblasti rozvoja starostlivosti o mládež
 • finančne podporujeme voľnočasové aktivity formou vzdelávacích a kultúrnych poukazov pre mládež na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 • riadime výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami
 • rozpracúvame koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja a podieľame sa na výbere a príprave športových talentov
 • podporujeme organizovanie športových podujatí regionálneho významu
 • podporujeme športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov
 • zabezpečujeme prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a staráme sa o ich účelné využívanie
 • kontrolujeme činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
 • kontrolujeme účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu
 • spolupracujeme s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry

Kontakty

Mgr. Igor Urbančík
riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu
Tel.: 02/4826 4825
E-mail: igor.urbancik@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4800
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Gymnáziá
Stredné odborné školy
Spojené školy
 • Spojená  škola
  Ul. SNP 30,
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  Stredná odborná škola J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  Fax: 02/4594 3062
 • Spojená škola Tokajícka
  Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
  www.tokajicka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, Tokajícka 24, Bratislava
  Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
  SOŠ drevárska
  Tel.: 02/4333 7841
  Fax: 02/4333 8668
  E-mail:
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  s organizačnými zložkami: Gymnázium A.M.Szencsiho s VJM a SOŠ podnikania s VJM
  Lichnerova 71, 903 01 Senec
  www.szenczigsz.sk 
  Tel.: 02/4592 3424
  Fax: 02/4592 3424
Základné školy
 • Škola  pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
  Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
  Skalická 1, 831 02 Bratislava 3
  skola@smndag.sk
  gymnazium@smndag.sk
  www.smnd.sk
  Tel.: 02/4425 3892, 4464 1214
  Fax: 02/4464 1215
 • ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
  Dunajská 13, 814 84 Bratislava 1
  www.mtag.sk
  Tel.: 02/5296 4315
  Fax: 02/5292 7769
Konzervatóriá
Internáty
Aktuálne správy
Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej 190 v Bratislave. Po minuloročnej výmene podláh v budove telocvične sa včera začalo s druhou etapou, v ktorej sa bude zatepľovať strecha, fasády, meniť okná a...

Zapojte sa do súťaže „Vráťme knihy do škôl“

Zapojte sa do súťaže „Vráťme knihy do škôl“

Materské školy a stredné školy sa môžu opäť zapájať do obľúbenej čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Jej už 8. ročník org Nie je nič lepšie ako si sadnúť s knihou v ruke, začítať sa do príbehu a nechať sa unášať do úplne iného sveta. Kniha je veľmi dobrý...

Športové gymnázium sa od januára zmení na Strednú športovú školu

Športové gymnázium sa od januára zmení na Strednú športovú školu

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava žiakom ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov: Športové...

Prvé stretnutie župana s riaditeľmi škôl

Prvé stretnutie župana s riaditeľmi škôl

Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes uskutočnilo stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení BSK, počas ktorej župan Juraj Droba priblížil svoju víziu a ciele v oblasti školstva. To si ponechal vo svojej kompetencii a patrí medzi jeho hlavné...

Loading...