KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU - informácie o sociálnych službách na jednom mieste

ADRESA:

Úrad BSK
Sabinovská 16
miestnosť č. 25
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/ 4826 4322
Email: kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok 9:00 – 12:0013:00 –  15:30
Utorok8:00 – 12:0013:00 –  15:30
Streda13:00 –  18:00
Štvrtok8:00 – 12:0013:00 –  15:30
Piatok8:00 – 12:00

 

 • základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii
 • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj
 • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby
 • pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby
 • usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu

Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny

BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách:

 • poskytuje základné poradenstvo
 • zabezpečí sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, u poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri, na základe jej výberu

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Poskytovatelia sociálnych služieb

Kontakty

Mgr. Michaela Šopová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4208
Mail: michaela.sopova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →
Čo pre vás robíme
 • 1. Oddelenie sociálnej pomoci
  Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
  a) vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
  b) je správnym orgánom v konaniach o :
  • povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,
  • nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  • zákaze poskytovať sociálnu službu,
  • výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  c) zabezpečuje poskytovanie
  1. sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
  2. tlmočníckej služby,
   
  d) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  e) zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva,
  f) môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
  g) uzatvára zmluvu
  1. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným celkom, s obcou alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
  3. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
   
  h) zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
  i) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
  j) je povinný uhradiť obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 7,
  k) poskytuje podľa § 75 ods. 3 až 5 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  l) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  n) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, oznamuje vykonanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  o) vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
  p) predkladá štvrťročne aktualizovaný register poskytovateľov sociálnych služieb ministerstvu,
  r) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby,
  s) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
  t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej § 81 v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
  u) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods.7,
  v) vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
  w) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
   
  Zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
  a) zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno -patologických javov na svojom území,
  b) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálno -patologických javov na svojom území,
  c) utvára podmienky:
  • na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,
  • na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 4),
  • na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb  obyvateľov svojho územia,
  • na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 9,
  • na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
  • na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,
  d) vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
  e) zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,
  f) poskytuje
  • obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,
  • štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov 63) a poskytuje údaje z evidencie zariadení,
  g) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v  oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálno – patologických javov,
  h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov (Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok).

  Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
  a) je správnym orgánom v konaniach o :

  • odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
  • zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
  • odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,

  b) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
  c) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  d) vedie evidenciu

  • vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • rozhodnutí podľa písmena a),

  e) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
  f) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
  g) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena b).

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

MUDr. Juraj Štekláč
predseda komisie
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Celá komisia →
Aktuálne správy
BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...

Loading...