Kompetencie odboru územného plánovania

Pôsobnosť odboru vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu priestorového plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, a to najmä:
– obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
– obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu

 1. zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
 2. zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
 3. prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,

zverejňovanie všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD,

– poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
– vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja,
– na základe žiadosti MŽP SR vydávanie stanovísk k zámeru investičnej činnosti a stanovisko k správe o hodnotení činnosti v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona NR SR č. 391 / 2000 Z.z.

Pôsobnosť zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

Pôsobnosť zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, kde na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku priestorového plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:

 1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
 2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
 3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
 4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pozri ďalej) – zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu v procese územného plánovania, a to najmä:

– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,

– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa paragrafov 20 až 23 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
– zabezpečovanie výkonu obstarávateľskej činnosti pri výbere spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 263 / 1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z,
– spolupráca na vytváraní koncepcie priestorového plánovania samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
– zabezpečovanie odbornej pomoci pre obce samosprávneho kraja v oblasti územného plánovania.

Čo pre vás robíme
 • obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
 • podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN VÚC,
 • poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN VÚC pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
 • vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
 • zabezpečujeme zber, spracovanie, ukladanie grafických dát do registra databázy údajov BSK,
 • prezentujeme ortofotomapy, vektorové dáta,
 • vyhodnocujeme prístupy na geoportáli,
 • pripravujeme nový digitálny územný plán regiónu BSK,
 • riešime otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (EIA, SEA), poskytujeme odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností /EIA, SEA/,
 • spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov, týkajúcich sa územia BSK,
 • zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner /DONAUREGIONEN+, BAUM, ALPSKO-KARPATSKÝ KORIDOR-zelené mosty/,
 • zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce /najmä Slovensko-Rakúsko

Interaktívna mapa územno-plánovacej dokumentácie

Mapová aplikácia zobrazuje aktuálny stav schválenej územnoplánovacej dokumentácie v jednotlivých obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Informácie obsiahnuté v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Záväzné informácie sú k dispozícii na jednotlivých obecných a stavebných úradoch prípadne na Okresnom úrade v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky. Aplikácia bude pravidelne aktualizovaná.

Kontakty

Ing. arch. Jana Zlámalová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4601
Mail: jana.zlamalova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Celá komisia →
 • Informovanie o životnom prostredí
 • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
 • Zverejňovanie územného plánu
Aktuálne správy
BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...

Loading...