Čo pre vás robíme
Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle  zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.

Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je podporená štátnou dotáciou (pozn.: štátnu dotáciu krajskej organizácii cestovného ruchu doposiaľ poskytovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v maximálnej možnej výške definovanej zákonom č. 91/2010 Z.z., tzn. vo výške, o ktorú KOCR každoročne požiadala).
________________________________________

Oddelenia cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:

• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného  strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, 
• pravidelný monitoring a hodnotenie rozvoja cestovného ruchu na území samosprávneho kraja,
• spolupráca s Ministerstvom  dopravy, VRR SR – sekciou CR pri spracovaní koncepčných dokumentov v rozvoji cestovného ruchu a pri realizácii a hodnotení rozvojových zámerov v cestovnom ruchu v konkrétnych podmienkach kraja,
• spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri prezentácii územia samosprávneho kraja,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja a ústrednými orgánmi pri tvorbe programu rozvoja cestovného ruchu, pri tvorbe a hodnotení plnenia programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Kontakty

Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4615
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka odboru
Tel.: 02/4826 4615
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia kultúry

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predsedníčka komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Celá komisia →

NEPREHLIADNITE

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2018 vyhlasuje BSK už novembri 2018.

Aktuálne správy
Rozvíjajúca sa destinácia popri Malom Dunaji

Rozvíjajúca sa destinácia popri Malom Dunaji

Bratislavský samosprávny kraj ako vedúci partner projektu Danube Bike & Boat Interreg V-A SK-HU zrealizoval cezhraničný workshop orientovaný predovšetkým na poskytovateľov služieb zo Slovenska a Maďarska. Zameraný bol na podporu tvorby produktu cestovného ruchu...

Decembrové vydanie mesačníka Bratislavský kraj je on-line

Vianočné vydanie mesačníka Bratislavský kraj, ktorý vydáva Bratislavský samosprávny kraj, je k dispozícií online. Tlačenú verziu periodika bude župa posielať občanom priamo do ich schránok. V aktuálnom vydaní nájdete rozhovor s predsedom BSK Jurajom Drobom, výber z...

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Loading...